back

 

Agentūros veiklos sritys

1. Klaipėdos miesto gyventojų verslumo ir verslo subjektų konkurencingumo skatinimo srityje:

 • rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie verslo sąlygas Klaipėdos mieste;
 • teikti verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei naujai įsisteigusiems verslo subjektams;
 • teikti verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas apie verslo pradžią, padėti kurtis naujoms įvairių formų įmonėms ir verslo organizacijoms;
 • teikti konsultacijų ir mokymų paslaugas verslo subjektams, siekiantiems plėsti verslą į užsienio rinkas, padėti surasti verslo partnerius užsienyje bei parengti eksporto, rinkodaros programas.

2. Klaipėdos kūrybinių industrijų skatinimo srityje:

 • skatinti kūrybinių industrijų plėtrą, sudarant geresnes įsidarbinimo ir naujų darbo vietų kūrimo galimybes, sukurti sąlygas kūrybinių verslų plėtrai; kaupti, analizuoti ir viešinti informaciją apie kūrybines industrijas;
 • teikti mokymų ir konsultacijų paslaugas kūrybinio sektoriaus atstovams, siekiant skatinti jų verslumą ir kūrybinių industrijų plėtrą;
 • teikti kultūros ir kūrybinių industrijų inkubavimo bei renginių organizavimo paslaugas meno ir (arba) kūrybiniuose inkubatoriuose.
 • Klaipėdos miesto investicinio patrauklumo ir investicijų pritraukimo skatinimo srityje:
 • atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės ir rinkos galimybių pritraukti investicijas nekilnojamojo turto srityje tyrimus;
 • rengti ir platinti informaciją apie Klaipėdos investicinę aplinką, sėkmingas investicijas bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės galimybes;
 • planuoti ir plėtoti rinkodaros veiklą, siekiant pristatyti Klaipėdos miesto investicinę aplinką ir galimybes investuoti;
 • teikti konsultacijas investuotojams, ieškantiems investicinių objektų Klaipėdos mieste ir rengiantiems bei įgyvendinantiems investicinius projektus.

3. Darnaus teritorijų urbanistinio vystymo srityje:

 • rinkti, kaupti, rengti ir skleisti informaciją apie darnaus vystymosi metodus, priemones bei nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą Klaipėdos mieste;
 • propaguoti, tirti, rengti studijas, koncepcijas, programas ir užduotis planuojant tolygų miesto teritorinį vystymąsi, aplinkos kokybės gerinimą visame mieste ir užmiestyje;
 • skatinti pastatų bei infrastruktūros mieste modernizavimą – viešinti, informuoti ir konsultuoti pastatų savininkus, rengti projektus, galimybių studijas, mokyti būsto ir jo aplinkos, statybos, eksploatavimo ir modernizavimo sektoriaus dalyvius, teikti mokymų ir konsultacijų paslaugas gyventojams šioje srityje.

4. Viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimo srityje:

 • verslo inkubavimo paslaugų teikimas;
 • verslo informacinio centro veikla;
 • smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų  informavimas, konsultavimas verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais;
 • mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinės paslaugos, teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) verslą pradėti ketinantiems fiziniams asmenims, veikla;
 • patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma ir praktinė pagalba nuomojantiems šias patalpas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Paslaugos

 Agentūra teikia šias paslaugas:

 • Informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas verslo atstovams;
 • Mokymų ir konsultacijų paslaugas kūrybinio sektoriaus atstovams.

Pasaulio lyderių pasirinkimas